1. การวัดพื้นที่โดยการคำนวณพื้นที่

ข้อ01

แบบที่ 1 พื้นที่ห้อง = ความยาวของเส้นรอบห้อง x ความสูง

 = (4+6+4+6) x 2.5

= 50 ตร.ม.

แบบที่ 2 พื้นที่ห้อง = (กว้าง+ยาว) x 2 และ X 2.5

= (4+6) x 2 = 20 และ x 2.5

20 x 2.5

50 ตร.ม.

พื้นที่ที่คำนวณได้ 50 ตรม. คือพื้นที่ของผนังทั้ง 4 ด้านที่จะติดวอลล์เปเปอร์ และจะต้องคำนวณพื้นที่ประตูห้างต่างเพื่อหักออก จะเหลือพื้นที่ที่ติดวอลล์เปเปอร์จริง นำพื้นที่ที่หักประตูหน้าต่างแล้ว ไปคำนวณจำนวนวอลล์เปเปอร์ที่จะติดว่าใช้กี่ม้วน

1. วอลล์เปเปอร์แบบลายเรียบ ให้ใช้ 4.5 หาร

เนื่องจากวอลล์เปเปอร์ลายเรียบ 1 ม้วนติดได้พื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางเมตร ฉะนั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. หารด้วย 4.5 = 11.11 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 12 ม้วน

2. วอลล์เปเปอร์แบบลายดอก ให้ใช้ 4.0 หาร

เนื่องจากวอลล์เปเปอร์ลายดอก 1 ม้วนติดได้พื้นที่ประมาณ 4 ตารางเมตร เพราะเสียเศษในการต่อลาย ฉะนั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. หารด้วย 4.0 = 12.50 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 13 ม้วน

ข้อควรจำ

กรณีความสูงของห้องเกิน 2.5 เมตร ให้ใช้วิธีการคำนวณแบบถอดแผ่นในข้อ 3

2. การคำนวณพื้นที่โดยการวัดพื้นที่สี่เหลี่ยม

การวัดพื้นที่สี่เหลี่ยม คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม แยกเป็นส่วนๆ ไป แล้วคำนวนพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมนั้นๆ ก่อนที่จะนำพื้นที่ที่คำนวณได้มาเป็นพื้นที่ทั้งหมด คำนวณพื้นที่ที่จะติดวอลล์เปเปอร์และผนังแล้วนำพื้นที่มารวมกัน จึงนำไปหาจำนวนม้วนที่จะใช้

ข้อ02

1. วอลล์เปเปอร์แบบลายเรียบ ให้ใช้ 4.5 หาร

เนื่องจากวอลล์เปเปอร์ลายเรียบ 1 ม้วนติดได้พื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางเมตร ฉะนั้น พื้นที่ 8.325 ตร.ม. หารด้วย 4.5 = 1.85 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 2 ม้วน

2. วอลล์เปเปอร์แบบลายดอก ให้ใช้ 4.0 หาร

เนื่องจากวอลล์เปเปอร์ลายดอก 1 ม้วนติดได้พื้นที่ประมาณ 4 ตารางเมตร เพราะเสียเศษในการต่อลาย ฉะนั้น พื้นที่ 8.325 ตร.ม. หารด้วย 4.0 = 2.08 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 3 ม้วน

พื้นที่ ที่ 1  = 1 x 2.6  = 2.6 ตร.ม.

พื้นที่ ที่ 2  = 0.65 x 2.5  = 1.625 ตร.ม.

พื้นที่ ที่ 3  = 1 x 2.6  = 2.6 ตร.ม.

พื้นที่ ที่ 1  = 1 x 1.5  = 1.5 ตร.ม.

รวมพื้นที่ 1 + 2 + 3 + 4  = 8.325 ตร.ม.

(เฉพาะพื้นที่ที่จะติดวอลล์เปเปอร์ไม่ร่วมประตูหน้าต่าง)

ข้อควรจำ

กรณีความสูงของห้องเกิน 2.5 เมตร ให้ใช้วิธีการคำนวณแบบถอดแผ่นในข้อ 3

3. การคำนวณพื้นที่โดยการคำนวณแผ่นของวอลล์เปเปอร์

คำนวณจากใช้วิธีดูว่าผนังแต่ละส่วนจะต้องติดวอลล์เปเปอร์กี่แผ่น แต่ละแผ่นยาวเท่าไร เพื่อคนวณเป็นจำนวนวอล์เปเปอร์ที่ต้องใช้ทั้งหมดกี่ม้วน

ข้อ03

วอลล์เปเปอร์ 1 ม้วน ตัดขนาดยาว 2.5 เมตร จะได้ 4 แผ่น ใช้วอลล์เปเปอร์ยาวต่อแผ่น 2.5 เมตร จำนวน 9 แผ่น = ใช้วอลล์เปเปอร์ 2 ม้วนกว่า หลังหักพื้นที่ประตู หน้าต่างแล้ว เหลือพื้นที่ใช้วอลล์เปเปอร์ประมาณ 2 ม้วนบางแผ่นตัดสั้นสำหรับติดบริเวณเหนือประตู เหนือและใต้หน้าต่าง

 

วอลล์เปเปอร์ 1 ม้วน ตัดขนาดยาว 2.7 เมตร จะได้ 3 แผ่น (เหลือเศษ 1.9 เมตร) ใช้วอลล์เปเปอร์ต่อแผ่น 2.7 เมตร จำนวน 9 แผ่น = ใช้วอลล์เปเปอร์ 3 ม้วน หลังหักพื้นที่ประตู หน้าต่างแล้ว เหลือพื้นที่ใช้วอลล์เปเปอร์ประมาณ 3 ม้วน แต่ถ้าเป็นวอลล์เปเปอร์ลายดอก ต้องมีการต่อลายทำให้เสียเศษเพิ่มขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!